6175 NW 153rd Street, Suite 230

Miami Lakes, FL 33014

CorporatePlaza@mmi.biz

(305) 818-2020

(305) 817-8822

6175 NW 153rd Street, Suite 230, Miami Lakes, FL 33014

(305) 818-2020

CorporatePlaza@mmi.biz

(305) 817-8822