6175 NW 153 Street, Suite 20

Miami Lakes, FL 33014

laperez68@gmail.com

(305) 785-8962

(305) 817-8822

6175 NW 153 Street, Suite 20, Miami Lakes, FL 33014

(305) 785-8962

laperez68@gmail.com

(305) 817-8822